Personální audit, personálně organizační audit

Popis poradenství Personální audit, personálně organizační audit

PROČ PROVÁDĚT PERSONÁLNÍ AUDIT?

Mezi významné, moderní a v mnoha ohledech často podceňované nástroje pro zjišťování stavu v řízení a fungování organizací s ohledem na řízení lidských zdrojů patří personální audit.

V našem pojetí se jedná o systémový a procesní pohled na organizaci.

Personálním auditem je možné v poměrně krátkém časovém horizontu získat:

  1) objektivní odpovědi na fungování všech podstatných procesů v organizaci, jako jsou např.:
 • plnění vizí a strategií
 • aktuální stav a úroveň řízení lidských zdrojů-personálního řízení
 • plnění ekonomických a obchodních ukazatelů
 • trendy v jakosti výrobků a v poskytovaných službách
 • plnění požadavků, přání a očekávání zákazníků
  2) objektivní zpětnou vazbu o efektivitě:
 • organizační struktury(aktuálnost, vymezení rolí útvarů a jednotlivců)
 • vymezení odpovědností a pravomocí u vybraných skupin vedoucích
  a zaměstnanců (např. formou pracovních míst a pracovních náplní)
 • z hlediska práce personálního útvaru úroveň podpory ze strany technologií - ERP, podnikového softwaru a sw aplikací pro personální řízení
  3) zásadní informace o:
 • stavu motivace zaměstnanců
 • vnímání a pochopení rolí ze strany zaměstnanců
 • stavu odborné a profesní způsobilosti a o jejím skutečném využívání
 • názorech a postojích zaměstnanců
  4) důležité informace, které lze obtížně běžnými formami řízení získat, např.:
 • stav a trendy ve firemní kultuře
 • strukturovaný a ucelený pohled na podstatné problémy v organizaci
 • prostor a příležitosti ke zlepšení fungování organizace
  5) nápovědu, v čem začít diskuse a v samotném důsledku i realizaci postupných změn v organizaci.

ZÁKLADNÍ VÝZNAM A SMYSL?

Základní význam a smysl personálního auditu tedy spočívá v tom, že se jedná o systémový
a procesní pohled na organizaci s pozitivním pohledem na možnosti zlepšování fungování
organizace a vytváření optimálních podmínek zaměstnancům pro zvládnutí jejich role. Audit
je prováděn ve spolupráci se zaměstnanci, tak aby od nich byla získána co nejobjektivnější
zpětná vazba o aktuálním stavu organizace. K tomuto cíli musí být také správně
komunikován směrem dovnitř organizace.

ÚSPĚŠNOST?

Pro úspěšnost personálního auditu platí samozřejmě pro vrcholové vedení organizací některá omezení a podmínky - vedení musí:

 • rozhodnout o provedení personálního auditu buď vlastními zdroji nebo pomocí externích specialistů, zejména na základě vlastního rozhodnutí a dle skutečných potřeb
 • určit rozsah a hloubku personálního auditu
 • zamezit spojování personálního auditu s konkrétními zaměstnanci a nahradit je systémovým pohledem a upřímnou snahou hledat konkrétní zjištění, problémy, názory, trendy atd.

REALIZACE?

Velmi významné místo v přípravě a při vlastní realizaci personálního auditu má:

 • výběr vhodných technik a metodik pro přípravu auditu (dotazník, podklady pro řízené rozhovory, sběr potřebných informací atd.)
 • průběh vlastního personálního auditu (objektivita, nestrannost, přístup, záznamy atd.)
 • objektivní vyhodnocování zjištění v rámci personálního auditu (využití vhodných programů nebo software dovoluje podstatně ulehčit a zrychlit zpracovávání získaných údajů a dat „tzv. zjištění”, a zejména je přehledně interpretovat ve srozumitelné podobě a s cílem vyhledávat souvislosti či odhadovat a nebo stanovovat trendy)
 • projednání výsledků personálního auditu a přijetí účinných opatření pro zlepšování.

JAKÁ JE PŘIDAN Á HODNOTA?

Vzhledem k přidané hodnotě se jedná o efektivní investici - nabízíme:

 • pohled „externíma očima“ a více než 15 let zkušeností,
 • odbornost a odpovědný přístup konzultantů,
 • bezplatnou analýzu, stanovení rozsahu a priorit auditu pro zpracování nabídky,
 • komplexní realizaci,
 • zhodnocení aktuálního stavu a situace, ale také doporučení dalších kroků na období 2 - 5 let,
 • regionální cenu.

Dodáváme komplexní zpracování ( možno rozšířit také o audit systému řízení nebo o návaznost na systém ISO 9001).

Kontaktovat dodavatele poradenství
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.