Assessment Centre

Popis poradenství Assessment Centre

Assessment Centre (dále jen AC) původně vzniklo pro potřeby německé armády k určení potenciálu důstojníků a v US pro výběr pracovníků pro strategické služby.

Je to soubor diagnostických a rozvojových metod, technik zaměřených na zjišťování vybraných znaků osobnosti, dispozic a deficitů zaměstnanců (silných a slabých stránek) na různých stupních řízení a na optimální rozvíjení jejich osobnostního potenciálu v simulovaných podmínkách.

Metody a prostředky AC jsou vhodné ke spolehlivému výběru nových pracovníků, ke zjišťování rozvojového potenciálu stávajících zaměstnanců, k jejich dalšímu utváření, rozvíjení, usměrňování, tvorbě personálních rezerv.

Pro hlubší návazné rozvíjení je určena metoda DEVELOPMENT CENTRE - DC. Objektivnost je zabezpečena užitím různých metod, větším počtem externích i interních pozorovatelů-hodnotitelů s různou lidskou a profesní zkušeností a možností sledování v delším časovém úseku.

Využíváme metody 3 pohledů:

  • skupinové modelové práce
  • psychodiagnostické testování
  • individuální situace, rozhovor

Výsledkem každého AC/DC jsou hodnotící zprávy:

  • Souhrnná zpráva na průběh AC/DC. Obsahuje souhrn při realizaci AC použitých psychodiagnostických metod, firemní názorové sjednocení při společném posuzování uchazečů interními pozorovateli a externími pozorovateli, vzájemné poznání, usnadňující adaptační proces, souhrnné zhodnocení průběhu AC a markanty v chování zasahující celou společnost zadavatele.
  • Individuální zprávy. Obsahují dle použitých metod dílčí a souhrnné výsledky chování jednotlivých účastníků, jejich diagnózu potenciálu, znalostí a dovedností, silných a slabých stránek, odchylek v konfrontaci s kvalifikačními předpoklady pro uvažovanou pracovní pozici. Celkové zhodnocení předpokladů účastníka pro úspěšný výkon uvažované pozice + doporučení k přijmutí či odmítnutí uchazeče na danou pozici. Návrh na rozvoj potenciálu a odstranění či oslabení slabých stránek a posilování silných stránek osobnosti.
Kontaktovat dodavatele poradenství
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.