Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML - ON-LINE seminář

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Akce

 • Typ akce:
  seminář
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  3957185
 • Lektor

 • Popis
  Informace je přístupná pouze registrovaným uživatelům EduCity Registrujte se hned!
 • Místo konání

 • Region:
  Online
 • Adresa:
 • Termín

 • Doba trvání:
  1 den
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML - ON-LINE seminář

Současná podoba evidence skutečných majitelů právnických osob, jež byla zřízena k 1. lednu 2018, vyvolává řadu (hmotněprávních i procesních) nejasností, počínaje nešťastnou definicí skutečného majitele v zákoně AML a konče problematickou úpravou jeho zápisu do evidence.Aby toho nebylo málo, než se uživatelé stihli vypořádat s dopady této úpravy, přijal unijní zákonodárce směrnici č. 2018/843 (tzv. V. směrnici AML), která – mimo jiné – pravidla pro evidenci skutečných majitelů dál velmi významně promění a zpřísní. Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů (a navazující novely zákona AML i dalších právních předpisů), který by měl tato pravidla implementovat do našeho práva, se v současné době projednává; předpokládá se, že účinnosti všechny změny nabudou koncem roku 2020.Cílem semináře je zmapovat přetrvávající nejasnosti a úskalí, s nimiž se teorie i praxe potýká při výkladu a aplikaci dosavadních pravidel, nastínit jejich možná řešení, mimo jiné na pozadí výkladu konformního s požadavky unijní úpravy (IV. směrnice AML), ale již také analyzovat změny, které přinese implementace V. směrnice AML.Seminář navazuje na obdobná školení, jež oba lektoři vedli a znovu chystají pro rejstříkové soudce i notáře, kteří do evidence stanovené údaje zapisují. Je určen především obchodním korporacím, konfrontovaným s otázkou, co činit pro zjištění osob svých skutečných majitelů a koho a jak do evidence navrhnout k zápisu a na základě jakých dokladů, dále povinným osobám, které budou v evidenci hledat údaje o skutečných majitelích svých (potenciálních) klientů, ale také všem lidem, které obchodní korporace jako své skutečné majitele identifikují a nechají zapsat do evidence, ať již oprávněně či nikoliv.Seminář se zaměří zejména na následující otázky:
* základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (možné / předpokládané sankce - veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
* legální vymezení skutečného majitele (materiální definice vs. fikce / nevyvratitelná domněnka) – s důrazem na obchodní korporace (nezbytný potenciál rozhodujícího / koncového vlivu / předpokládaná koncepce koncového příjemce? komu a kdy svědčí fikce / nevyvratitelná domněnka?)
* obsah povinnosti vést / získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, jak silné pochybnosti mít, aby se prosadila fikce / nevyvratitelná domněnka ve prospěch člena statutárního orgánu / osoby ve vrcholném vedení?)
* předpokládaná povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
* meze / rozsah formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek?)
* okruh zapisovaných skutečností
* zápis do evidence rejstříkovým soudem (předpoklady zápisu, ne/řízení, rejstříkový ne/přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup
* přímý zápis do evidence notářem (přezkum zapisovaných skutečností notářem, o čem ne/sepsat podkladový a případně osvědčovací zápis)
* poplatky spojené s návrhem na zápis
* možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
* další aktuální otázky
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde