Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE seminář

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  JUDr. Josef Vedral, Ph.D. - spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  on-line,
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE seminář

Obsahem semináře bude podrobný výklad ustanovení správního řádu upravujících správní řízení na prvním a druhém stupni, a to ve vazbě na dosavadní zkušenosti z aplikace této právní normy v praxi a na judikaturu.V úvodní části semináře bude pojednáno o rozsahu působnosti správního řádu a jeho vztahu k dalším zákonům a v obecné rovině též o jednotlivých formách správní činnosti, na které se správní řád vztahuje, tzn. rozhodnutí ve správním řízení, tzv. jiné úkony správních orgánů, zejm. vyjádření, osvědčení a sdělení, dále opatření obecné povahy a veřejnoprávní smlouvy a o základních rozdílech mezi těmito formami.Program semináře:
* Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika
- správní řád a veřejná správa
- správní řízení, vč. exekuce
- jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení)
- veřejnoprávní smlouvy
- opatření obecné povahy
- vztah správního řádu ke zvláštním zákonům
* Základní zásady činnosti správních orgánů
* Správní řízení a jeho vztah k dalším formám činnosti správních orgánů podle správního řádu
* Správní orgány
- správní orgány podle správního řádu
- příslušnost a její změny
- úřední osoby a posuzování podjatosti
- doručování písemností, včetně datových schránek
* Účastníci řízení
- vymezení a kategorizace účastníků řízení
- spory o účastenství
- procesní způsobilost a zastoupení
- podání
- nahlížení do spisu
* Počítání lhůt a navrácení v předešlý stav
* Postup správních orgánů před zahájením řízení
- vyřizování podnětů
- vysvětlení
- zajištění důkazu
- předběžná informace
* Průběh řízení na prvním stupni
- zahájení řízení
- shromažďování podkladů rozhodnutí a dokazování
- zajišťovací prostředky
- přerušení a zastavení řízení
- zvláštní typy správního řízení
* Rozhodnutí
- druhy rozhodnutí
- náležitosti rozhodnutí
- lhůty pro vydání rozhodnutí
- ochrana proti nečinnosti
- oznamování rozhodnutí
- právní moc a vykonatelnost
- náklady řízení
- nicotnost rozhodnutí
* Odvolací řízení
- odvolání a jeho náležitosti
- odvolací lhůta
- účinky odvolání
- průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem, autoremedura
- průběh odvolacího řízení před odvolacím orgánem a jeho rozhodnutí
- rozklad
* Přezkumné řízení
- předmět a výjimky z přezkumného řízení
- podmínky a průběh přezkumného řízení
- rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho účinky
* Obnova řízení
- podmínky obnovy řízení
- obnova řízení na žádost a z moci úřední
* Nové rozhodnutí ve věci
* Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictvíJednotlivé instituty zákona jsou vykládány ve vazbě na judikaturu i metodickou činnost Ministerstva vnitra. Po každém bloku následují odpovědi na písemné dotazy.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Platónova 11, 143 00 Praha 4

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.