VODNÍ ZÁKON /Olomouc/

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Místo konání

 • Region:
  Olomoucký kraj
 • Adresa:
  BEA campus, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
 • Termín

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu VODNÍ ZÁKON /Olomouc/

Datum a místo konání:
29. 11. 2022 - úterý - od 9 do 14 h
BEA campus, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc mapka

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. - advokát specializující se na vodní právo a vodoprávní regulaci a vyučující vodní právo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni
 

Školení je určené pro vlastníky a správce vodních děl, vodních toků, vodovodů a kanalizací, projektanty, vodoprávní úřady, úředníky samosprávy a dalším zájemce.

Seminář bude také zahrnovat informace o aktuálních i chystaných změnách v oblasti vodního hospodářství.

 

 

 • Základní zásady vodního práva a jeho souvislosti

 

(účel a předmět vodního práva, základní právní předpisy, vztah k souvisejícím právním oborům, základní pojmy vodního práva, základní vodoprávní vztahy, judikatura týkající se vodního práva)

 

 • Užívání a ochrana vod

 

(principy a druhy nakládání s vodami, práva a povinnosti oprávněných z nakládání s vodami, základní zásady, práva a povinnosti v ochraně vod, judikatura)

 

 • Vodní díla a správa vodních toků

 

(vymezení vodních děl ve veřejnoprávním i soukromoprávním smyslu, práva a povinnosti vlastníků vodních děl, pojem správy vodních toků, práva a povinnosti správců vodních toků, správa povodí a správci povodí, judikatura)

 

 • Základní zásady a průběh vodoprávního řízení

 

(základní zásady a průběh řízení o umisťování vodních děl, povolování nakládání s vodami a dalších činností, povolování vodních děl, základní právní předpisy, systém státní správy ve vodním hospodářství, kompetence vodoprávních úřadů a ČIŽP, sdílené kompetence MZe a MŽP a dalších ústředních vodoprávních úřadů, judikatura)

 

 • Ochrana před povodněmi a suchem

 

(základní zásady a postupy při ochraně před povodněmi a suchem, vztah ke krizovému řízení, plánování v oblasti vod, plány pro zvládání povodňových rizik, plány pro sucho, povodňové orgány a orgány pro sucho, judikatura)

 

 • Úplaty ve vodním hospodářství

 

(cenová regulace ve vodním hospodářství, platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí, poplatky za odběr podzemních vod, poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních, judikatura)

 

 • Správní trestání

 

(základní principy správního trestání ve vodním hospodářství, vymezení správních trestů a jednotlivých skupin skutkových podstat, kompetence vodoprávních úřadů a ČIŽP, judikatura)

 

Doporučené právní předpisy v platném znění:
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);
- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích);
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Akce je také akreditována u MV dle zákona č. 312/2002 Sb. pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a pět ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Dělnická 213/12, 170 00 Praha

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.