Valná hromada kapitálových společností (zejména) v aktuální judikatuře a v novele ZOK - ON-LINE

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
  • Lektor

  • Popis
    JUDr. Petr Šuk - místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.
  • Místo konání

  • Region:
    Online
  • Adresa:
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Valná hromada kapitálových společností (zejména) v aktuální judikatuře a v novele ZOK - ON-LINE

Seminář se zaměří zejména na následující otázky:
* svolání valné hromady
- kdo svolává valnou hromadu
- forma a obsah pozvánky na valnou hromadu (se zdůrazněním nových náležitostí)
- lhůta pro svolání valné hromady
- právo společníků / akcionářů požádat o svolání valné hromady (resp. o doplnění pořadu jednání již svolané valné hromady) a důsledky jeho porušení
* průběh a rozhodování valné hromady
- účast na valné hromadě a její formy
- zastoupení na valné hromadě, zastoupení společníka – právnické osoby statutárním orgánem na valné hromadě (pravidlo „čtyř očí“?), zastoupení prokuristou a dalšími zástupci, plná moc k účasti na valné hromadě a její forma
- usnášeníschopnost (vliv sistace hlasovacího práva, možnosti odlišné úpravy ve společenské smlouvě / stanovách, otázka vydání podílů / akcií bez práva účasti na valné hromadě, důsledky nedostatku schopnosti valné hromady usnášet se)
- hlasování (výkon hlasovacího práva, většiny potřebné k přijetí jednotlivých rozhodnutí a možnosti jejich úpravy ve společenských smlouvách / stanovách, druhy podílů / akcií s odlišným počtem hlasů či zcela bez hlasovacích práv, způsob hlasování, zneužití hlasovacího práva a jeho důsledky)
- funkcionáři valné hromady a další procedurální otázky
- zápis z valné hromady a jeho náležitosti
- osvědčování rozhodnutí notářským zápisem (povinné, dobrovolné, důsledky absence notářského zápisu, jeho význam pro přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku) – stav de lege lata a po novele ZOK
- povaha rozhodnutí valné hromady
* rozhodování per rollam a jeho forma
- výklad a důsledky § 175 odst. 3 z. o. k., změna společenské smlouvy per rollam
- rozhodování per rollam v AS a jeho vztah k výkonu akcionářských práv (jek se uplatňuje právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy či právo na zařazení určité záležitosti na „pořad jednání“?)
- úprava rozhodování per rollam po novele ZOK
* působnost valné hromady
- nové či sporně upravené záležitosti spadající do působnosti valné hromady (zejména působnost schvalovat převod závodu či části jmění)
- možné odlišné úpravy působnosti ve společenských smlouvách / stanovách a jejich limity
* práva společníků (akcionářů) vykonávaná na valné hromadě či v souvislosti s ní
- právo na vysvětlení / informace
- právo podávat návrhy či protinávrhy (jaké jsou důsledky nedodržení lhůt k podání návrhu či protinávrhu?)
* protest proti usnesení, jeho náležitosti a právní důsledky
* neplatnost usnesení valné hromady
- právo podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení
- důvody neplatnosti
- důvody, pro které soud nevysloví neplatnost usnesení
- řízení o vyslovení neplatnosti usnesení
- posuzování platnosti usnesení v rejstříkovém řízení a v dalších řízeních odlišných od řízení podle § 191 a 428 z. o. k.
- vztah řízení o zneužití hlasovacího práva podle § 212 odst. 2 o. z. a řízení o vyslovení neplatnosti usnesení
* fikce nepřijetí rozhodnutí valné hromady (včetně změn po novele ZOK)
* rozhodování jediného společníka (akcionáře) a jeho specifika
- plná moc k rozhodnutí v působnosti valné hromady
- forma rozhodnutí jediného společníka / akcionáře a důsledky jejího nedodržení
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je šest a osm ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Platónova 11, 143 00 Praha 4

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.