Vyhledat v nabídce této firmy

Služby této firmy

Firemní nabídka STUDIO W

 • TOP25
 • Adresa

 • Na Hřebenkách 2288/72, 150 00 Praha 5

 • Kontakty

 • Tel.: 261 212 833, 606 610 126
 • Fax: 261 212 808
 • E-mail: studiow@studiow.cz
 • Web:
 • Kontaktní osoba: klientský servis
 • IČ: 60490306
 • DIČ: CZ60490306
 • Č. účtu: 1926789329/0800, Česká spořitelna, a.s.

Výpis veřejných jazykových kurzů EduCity

Výpis kurzů na míru EduCity

Kurzy na míru

Cíle: * seznámit se ze základními principy, předpoklady a zásadami komunikace ve firmě, předávání si informací a týmové spolupráce, * sjednotit se s…
ROLE OBCHODNÍHO MANAŽERA * Role prodejce x role poradce (neprodáváme – pomáháme koupit) PRINCIPY VEDENÍ OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ * Emocionální a informační…
Obsah: * Image vlastní a firemní image – proč je dobré se image zabývat, co je jeho součástí a jak pracovat na svém úspěšném image * První kontakty…
Cíle: * seznámit s principy týmové spolupráce * vysvětlit potřeby rozdílného přístupu vedoucího k týmu a ke členům týmu podle situace (vývojové fáze)…
CÍLE TRÉNINKU * Seznámit účastníky se základními pojmy, principy a zásadami vzdělávání dospělých. * Poznat a rozšířit si základní znalosti o tom, jak…
CÍL: Aby firma prosperovala, musí všichni zaměstnanci táhnout za jeden provaz. Což se ale neobejde bez dlouhodobé motivující vize, jasných strategií…
CÍLE TRÉNINKU * Porozumět proč lidé pracují – proč pracuji já * Identifikovat osobní hodnoty – hodnoty týmu – firmy a jejich vliv na dynamiku práce *…
CÍL: * zvýšení jistoty a sebedůvěry nákupčích při jednání s dominantními dodavateli * zefektivnění překonávání námitek dodavatelů OBSAH: VYJEDNÁVÁNÍ…
CÍLE TRÉNINKU * Prohloubit získané komunikační dovednosti. * Procvičit si efektivní řešení problémových situací v komunikaci s klienty. * Naučit se…
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE * slovní, mimoslovní a hlasové ovlivňování * nástroje účinné komunikace * význam a techniky aktivního naslouchání KOMUNIKACE PO…
1. Profesionální vzhled. Psychologické působení oděvu s přihlédnutím k historickému vývoji. Pracovník společnosti jako její „vývěsní štít“ – vhodné…
CÍLE TRÉNINKU Trénink zaměřený zejména na praktický nácvik lektorských dovedností. * Seznámit se základními pojmy, principy a zásadami vzdělávání…
OBSAH Co očekává od „dobré recepční“ úspěšná firma * co o firmě vypovídá recepční * recepce jako služba firmě a zákazníkům * klíčové role recepční (…
OBSAH S kým se setkáváme * různí lidé (typologie) * test: jak působím na ostatní (silné – slabé stránky) * jak uplatnit své silné stránky v jednání na…
Česká vs. indická kultura/Česká vs. japonská kultura • České vs. indické/japonské kulturní hodnoty • nutné historické, geografické a ekonomické…
Cíle: o Natrénovat zvyklosti z oblasti společenského chování a etikety. o Ovládnout metody efektivní komunikace při společenských stycích. o Posílit…
OBSAH * Hra Kdo jsem já kdo jsi ty ? hra, která umožní frekventantům uvědomit si úskalí komunikace a vzniku ohnisek komunikačních konfliktů v dané…
OBSAH Manažer v hotelovém provozu * Úloha a role manažera v hotelovém provozu * Manažer hotelu a firemní kultura v prostředí orientovaném na služby…
Určeno pro ty, které zajímá, jak při jednání s druhými zvládnout negativní emoce, jak si poradit ve chvíli, kdy jednání ustrnulo na mrtvém bodě, nebo…
Cíl: * Naučit se řešit konfliktní a emočně vypjaté situace v řídící praxi * Schopnost analyzovat konfliktní situace a zvolit nejlepší strategie *…
Cíl: * Odhalit příčiny vzniku konfliktních situací * Naučit se včas rozpoznat hrozící konflikt * Zorientovat se v konfliktní situaci a získat takové…
Určeno pro manažery, obchodníky, pracovníky klientského servisu, reklamačních oddělení a každého, kdo se při řešení pracovních povinností může dostat…
Určeno pro účetní zejména. Obsah: V průběhu semináře bude věnovaná pozornost účetní a daňové problematice pohledávek a závazků * Pohledávky (…
Určeno pro marketingové manažery a marketingové specialisty, obchodníky a obchodní zástupce. Cíl: Pochopit podstatu značky a její důležitost při…
Obsah: * Stanovení vyměřovacího základu zaměstnance – změny platné od 1. 1. 2008, odchylky ve stanovení vyměřovacího základu oproti sociálnímu…
Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím se zaměřením na uplatňování celních předpisů po jejich změnách pro rok 2009.…
Obsah: * Zásadní odlišnosti v systému tvorby účetních a daňových rezerv, chyby vzniklé uplatňováním účetních rezerv v základu daně * Tvorba a čerpání…
Obsah: Problémové případy ve mzdovém účetnictví v r. 2008 * Upozornění na nejčastější chyby při nástupu zaměstnance – vhodná potvrzení a prohlášení *…
Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů se znalostí podvojného účetnictví a daní. Cíl: * Na praktických příkladech ukázat a…
Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů se znalostí podvojného účetnictví a daní. Cíl: Poskytnout účastníkům přehledné informace…
Obsah: * Částky slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů a daňového zvýhodnění na dítě pro rok 2008, způsoby jejich prokazování u…
Obsah: * Účast ve veřejném zdravotním pojištění – pojištěnci, specifika účasti cizinců, pojištěnci a plátci v EU * Plátci pojistného: zaměstnanci,…
Obsah: Tento seminář je zaměřen především na problematiku přechodu na IFRS a na analýzu hlavních rozdílů mezi IFRS a českými předpisy, které budou…
Určeno pro vedoucí pracovníky, právníky a referenty ekonomických, investičních útvarů a účtáren. Cíl: Seznámení se statistickými klasifikacemi a…
Určeno pro manažery a pracovníky starající se přímo či nepřímo o klienty, pracovníky oddělení služeb klientům z obchodního a výrobního sektoru a…
Obsah: Parlament ČR projednává návrh významné novely zákona, která podle vládního návrhu má přinést zejména * změny ve zprostředkování zaměstnání…
Obsah: 1. den: * Daňové souvislosti mezinárodního pronájmu pracovní síly a vysílání zaměstnanců * Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a…
Určeno pro zaměstnavatele (právnické i fyzické osoby), personalisty, mzdové účetní, ekonomy. Cíl: * Připomenutí možností, jak poskytnout…
Určeno pro personální manažery a personalisty zabývající se odměňováním zaměstnanců a tvorbou systému zaměstnaneckých výhod podniku. Zaměstnanecké…
Obsah: * Dopad nálezu Ústavního soudu na koncepci zákona – možnost odchylovat se od zákona a vazba na občanský zákoník (zásadní změna, která přináší…
Obsah: Cílem semináře je získat základní přehled platné právní úpravy: * V oblasti důchodového pojištění (dávky důchodového pojištění, doby…
Obsah: * Působnost inspekce práce v kontrole dodržování pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o BOZP u zaměstnavatelů * Skutkové podstaty…
Obsah: * Formy péče o odborný rozvoj zaměstnanců podle zákoníku práce * Prohlubování kvalifikace, jeho znaky, financování, mzda při účasti na školení…
Určeno pro pracovníky oddělení telefonického vymáhání pohledávek. Cíl: * Zvýšit efektivitu vymáhání pohledávek * Naučit se úspěšně odolávat…
Obsah: * Způsoby vymáhání pohledávek: * Nalézací řízení před soudem * Rozhodčí řízení * Exekuce * Veřejné dražby * Konkurz/insolvence * Zvláštní…
Určeno pro manažery a personalisty zabývající se tvorbou a úpravami výkonového odměňování jednotlivých kategorií zaměstnanců a zvyšováním jeho…
Určeno pro pracovníky útvarů logistiky, nákupu, zásobování. Cíl: Zvýšení kvality procesů nákupu, dodávek a dodavatelských vztahů. Obsah: * Výběr…
Určeno pro pracovníky oddělení PaM, mzdové účetní, personalisty, právníky, odborové funkcionáře. Obsah: * Co jsou vnitřní předpisy vydávané…
Určeno pro účetní, auditory, finanční, ekonomické a řídící pracovníky, kteří pracují s informačním a kontrolním systémem firmy. Obsah: Během tohoto…
Určeno pro dodavatele i zadavatele veřejných zakázek. Obsah: * Dosavadní zkušenosti s aplikací zákona * Technická novela a připravovaná věcná…
Určeno pro tuzemské uchazeče o veřejné zakázky uveřejňované v členských státech Evropské unie. Obsah: * Informace o základních principech evropské…
Určeno pro manažery, kteří vedou lidi. Cíl: * Seznámit se s metodami, které mi umožní efektivně řídit podřízené * Naučit se správně motivovat,…
Cíl: Seznámit účastníky s pojmy z oblasti pracovního práva a povinnostmi zaměstnavatele při vedení personální agendy. Obsah: * Pracovní poměr a…
Určeno pro personální manažery a pracovníky personálních útvarů. Obsah: * Průřez povinnostmi zaměstnavatele od přijetí nového zaměstnance až do…
Obsah: * Přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdové účetní * Agenda spojená s přijetím zaměstnance podle formy pracovněprávního vztahu…
Určeno pro manažery na všech úrovních řízení a pro další zájemce, kteří chtějí pracovat na své schopnosti zacházet dobře s emocemi v jednání s…
Určeno pro manažery malých a středních firem, vedoucí pracovníky z velkých podniků a státních institucí. Cíl: Dvoudenní kurz je zaměřen na…
Určeno pro manažery na střední a vrcholové úrovni řízení, ekonomické manažery. Obsah: * Druhy nákladů a jejich povaha * Bod zvratu a jeho význam pro…
Cíl: * Uvědomit si, že i prostředí a vzhled pracovníků ovlivňuje vnímání celé firmy (hotelu) * Pochopit, jak vzhled ovlivňuje emoce lidí, se kterými…
Určeno pro obchodníky, vyjednavače, manažery. Cíl: Cílem semináře je naučit se zvládat techniky vedoucí ke správnému odhadu partnera při jednání.…
Tréninkový seminář určený nákupčím, kteří chtějí dosahovat úspěchů při vyjednávání s dodavateli. Obsah: * Po absolvování tohoto semináře budete…
Tréninkový seminář určený nákupčím, kteří chtějí dosahovat úspěchů při jednání s dodavateli. Obsah: * Po absolvování tohoto semináře budete vědět,…
Cíl: * Osvojit si důležitá pravidla společenského vystupování * Aplikovat je do svého profesionálního projevu * Vyřešit obtížné situace z praxe…
Cíl: Seznámit účastníky s metodami, díky nimž dokáží zdvořile, věcně, s úsměvem, zároveň však velmi důrazně prosadit své cíle. Obsah: * Efektivní…
Cíl: Účastníci se seznámí se základy ukládání a uchovávání dokumentů – s důvody, legislativou, principy. Na tyto informace naváže výklad zaměřený na…
Obsah: * Vymezení pojmů materiál a zboží včetně novinek roku 2008 * Oceňování * Kdo může od roku 2008 použít způsob B účtování o zásobách * Účtování…
Určeno pro účetní podnikatelských subjektů. Obsah: * Vymezení pojmu dotace * Dotace v právních předpisech * Rozhodnutí o poskytnutí dotace * Dotace…
Určeno pro účetní, ekonomické a daňové poradce i podnikatele. Obsah: Na praktických příkladech budou řešeny metodické postupy a principy účtování…
Určeno pro pracovníky, kteří zpracovávají účetní operace ve vztahu k zahraničí a zabývají se problematikou zahraničních pracovních cest. Obsah: *…
Cíl: * Účetní a daňové doklady dle zákona o účetnictví, zákona o DPH a obchodního zákoníku * Legalizace účetních operací s vazbou na účetní a daňové…
Cíl: * Naučit se pracovat s metodikou dotazníku MBTI * Naučit se využívat dotazníku v podnikové praxi * Sebepoznání Obsah: * Úvod do teorie…
Cíl: Uvědomit si různé typy osobností a jejich vliv na jednání a pracovní styl. Identifikovat vliv temperamentu na spolupráci v rovině pracovní i…
Obsah: * Strategický přístup k oblasti vzdělávání zaměstnanců * Cyklus vzdělávání zaměstnanců a jeho fáze * Příprava vzdělávacích projektů *…
Určeno pro všechny pracovníky, kteří se zabývají výběrem zaměstnanců. Cíl: * Zlepšit přípravu na výběrový rozhovor * Zlepšit vedení výběrového…
Určeno pro pracovníky z oblasti marketingu a přímého marketingu. Cíl: Prakticky si vyzkoušet vytvoření sloganu, titulku a reklamního textu. Obsah:…
Obsah: * Ukazatele klíčového zákazníka (výkazy, rozdělení, Paretovo pravidlo) * Sestavení business planu pro zákazníka/resellera - motivace…
Určeno pro manažery, řídící pracovníky a všechny, kteří se podílejí na tvorbě a kalkulacích cen. Obsah: * Seminář důsledně vychází ze zásady, že…
Určeno pro obchodníky či podnikatele, jejichž pracovní nasazení vyžaduje časté vyjednávání s obchodními partnery. Cíl: * Posílit sebedůvěru a…
Určeno pro každého, kdo potřebuje účinně zvládat náročné situace v komunikaci, dokázat obhájit svá práva, přitom si však zachovat věcnost a…
Určeno pro všechny, kteří vedou další pracovníky. Cíl: Získat dovednosti pro efektivní využití zpětné vazby při vedení lidí. Obsah: * Zpětná…
Cíl: Seznámit účastníky se základními principy koučovacího rozhovoru zaměřeného na motivaci koučovaných a naučit je používat motivaci v praxi.…
Určeno pro asistentky, sekretářky a recepční, které se chtějí naučit lépe hospodařit s časem. Cíl: * Naučit se efektivněji organizovat čas sobě a…
Motto: „Čas nelze řídit, lze ho pouze lépe využívat“. Určeno pro všechny, které zajímá, jak lépe plánovat a využívat svůj čas tak, aby byli…
Cíl: * Porozumět sám sobě - porozumět ostatním * Uvědomit si různé typy chování a jejich vliv na pracovní styl - komunikaci - osobní život *…
Cíl: Vysvětlit rozdíl mezi opravou (daňově uznatelný náklad) a technickým zhodnocením (odpis v rámci investičního majetku za určitých podmínek).…
Obsah: * Přístupy firmy k oblasti vzdělávání a rozvoje pracovníků * Strategický přístup ke vzdělávání a rozvoji pracovníků * Vzdělávání v systému…
Netradičně pojatý seminář pro získání pohody a klidu v období nabitém pracovními úkoly. Účastníci mohou přijít v neformálním a pohodlném oblečení.…
Určeno pro pracovníky společností zabývajících se výrobou a obchodem s vybranými výrobky podléhajícími spotřebním daním a zbožím podléhajícím…
Určeno pro: účetní podnikatelských subjektů. Obsah: Na semináři budou probrány souvztažnosti účtování na konkrétních příkladech s vazbou na daně z…
Určeno pro pracovníky v oblasti informačních technologií ze soukromé i státní sféry a zadavatele zakázek v této oblasti. Obsah: * Software v českém…
Určeno pro právnickou a neprávnickou veřejnost, která se setkává se smlouvami o dílo v oblasti stavebnictví. Obsah: * Obecný výklad o smlouvě o…
Cíl: * Zvýšit svoje vědomosti o financích a finančních institucích * Rozpoznat priority z pohledu financování aktivit kanceláře * Odlišovat druhy…
Určeno pro účetní, auditory, finanční a ekonomické pracovníky, kteří se potřebují seznámit se změnami v přehledu o peněžních tocích (cash flow).…
Cíl: Stanovení hospodářského výsledku před zdaněním a jeho následné úpravy včetně praktických příkladů ve znění zákona o daních z příjmů platného pro…
Určeno pro management a pracovníky nákupu, logistiky a zásobování. Cíl: Snížení nákladů, rizik a ztrát. Obsah: * Predikce potřeby nakupovaného…
Určeno pro management, pracovníky obchodu, manažery distribuční cesty (Channel Managers), produktové manažery (Produkt Managers), tj. všechny, kteří…
Facility Management je moderním oborem, který ve vyspělých zemích začíná významně vstupovat do systémů řízení středních a velkých společností.…
Určeno pro manažery a pracovníky útvarů nákupu a zásobování, marketingu a řízení jakosti. Cíl: Zvýšení úrovně kvality v procesech nákupní logistiky.…
Určeno pro obchodní a prodejní zástupce a manažery, regionální manažery a další kompetentní osoby odpovědné za odbyt a prodej, pro přímé účastníky…
Určeno pro personální manažery, manažery jakosti, majitele firem, které vytvářejí, implementují, zdokonalují nebo revidují systém řízení jakosti dle…
Určeno pro pracovníky klientského servisu, obchodníky a všechny, kteří řeší stížnosti a reklamace klientů. Cíl: * Využít stížnost a reklamaci k…
Trénink je volným pokračováním semináře Řeč těla I. Je určen zejména těm, kteří chtějí získat více informací o neverbální komunikaci, případně pro ty,…
Jistě nelze oddělit v běžném životě řeč těla od řeči slov. Naše slova či naše jednání řeč těla doprovází, nějak se tváříme, naše slova doprovázíme…
Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů s dobrou znalostí účetnictví. Obsah: * Obsah účetní závěrky – rozvaha, výsledovka, výkaz…
Určeno pro manažery, kteří si chtějí osvěžit své dovednosti a získat přehled o nových přístupech ve vedení lidí, zajímají se o psychologickou stránku…
Obsah: * Příprava na výběrový rozhovor (popis pracovního místa, profil kandidáta, analýza písemných zdrojů - životopis, dotazník) * Fáze výběrového…
Cíl: Asistentka zastupující výborně svého šéfa a fungující dokonale i v roli hostitelky. Obsah: * Charakteristika a rozdělení společenských akcí *…
Obsah: V průběhu tohoto semináře bude pozornost věnovaná: * Operacím, na které nesmíme zapomenout před uzavřením daňové evidence (finanční leasing,…
Určeno pro obchodníky, kteří potřebují získat více sebejistoty v jejich náročné profesi. Pro ty, kteří se chtějí zdokonalit a vyzkoušet si, jaké jim…
Určeno pro všechny, kteří prosazují své názory, postoje, postupy, prezentují nebo mají zájem zvýšit svou osobní úspěšnost. Cíl: * Naučit se jasně…
Obsah: * Daňová soustava - přehled platné daňové legislativy * Základní znalosti problematiky silniční daně, daně z nemovitostí, daně z převodu…
Určeno pro recepční v hotelech všech kategorií. Cíl: * Osvojit si základní techniky komunikace * Naučit se zvládat stresové situace profesionálním…
Cíl: Na praktických příkladech ukázat a společně procvičit typické situace, novinky a změny v níže uvedených oblastech z hlediska pracovního práva.…
Určeno pro obchodníky, vedoucí obchodních oddělení, marketingové pracovníky a ty, kteří chtějí prodat výrobky či služby a získat nové klienty. Cíl:…
Cíl: Seznámit účastníky se základními pojmy dané oblasti, se základními pravidly a postupy určování původu zboží, způsoby prokazování původu zboží,…
Obsah: * Právní systém v České republice, působnost právních předpisů, jednotlivé právní obory * Jednotlivé druhy řízení (občanskoprávní,…
Obsah: * Koncepce zákoníku práce – co je závislá práce, zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ – kdy se lze od zákona odchýlit, vazba na občanský…
Obsah: * Základní pracovněprávní předpisy pro práci vedoucích zaměstnanců při řízení podřízených (zákony, nařízení vlády, vnitřní předpisy a…
Obsah: * Rozdíly oproti dřívějšímu zákoníku práce, změny, které přinesly novely zákoníku práce v roce 2008 * Pracovní poměr a pracovní smlouva, forma…
(dříve pracovní kázeň, pracovní řád, odpovědnost zaměstnance za škodu) Obsah: * Co znamená opuštění pojmu „pracovní kázeň“ v novém ZP * Základní…
Obsah: * Komplexní výklad právní úpravy a významné změny dle novely ZP * Posuzování směnnosti * Délka pracovní doby (změna podle novely u…
Obsah: * Právní úkony v pracovněprávních vztazích * Pracovněprávní vztahy a rozdíly mezi nimi * Právní úprava vzniku, změn a skončení pracovního…
Určeno pro podnikatele, personalisty, podnikové právníky a vedoucí pracovníky. Obsah: * Nový zákoník práce – charakteristika tohoto základního…
Obsah: Seminář se bude věnovat hlavním druhům zaměstnaneckých benefitů a jejich posuzování z pohledu daňových dopadů na straně zaměstnance a…
Určeno pro všechny obchodníky, kteří mají zájem naučit se pracovat s různými typy klientů. Cíl: Uvědomit si různé typy klientů z hlediska jejich…
Obsah: * Omezení pro získávání osobních údajů zaměstnanců a zájemců o zaměstnání podle nového zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti * Používání…
Obsah: * Definice spotřebitele v občanském zákoníku * Pojem spotřebitelská smlouva a její výklad * Postavení spotřebitele v jednotlivých smlouvách…
Obsah: * Aktuální výklad poskytování cestovních náhrad * Jednotlivé druhy náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách * Výpočet stravného…
Určeno pro pokladní a účetní všech podnikatelských subjektů. Obsah: * Směrnice pro pokladnu * Činnost pokladny a její vazba na účetnictví *…
Určeno pro ekonomy, finanční účetní a správce pohledávek. Obsah: * Novinky roku 2008 * Závazky pohledem roku 2008 * Pohledávky, jejich právní…
Určeno pro manažery a majitele firem, personální manažery a specialisty. Cíl: Po absolvování semináře účastníci budou: * Vědět jaké nástroje…
Určeno pro manažery, vedoucí oddělení, pracovníky reklamních agentur a farmaceutických firem, kteří komunikují se svými klienty o svých produktech a…
Určeno pro asistentky, výkonné asistentky, office manažery. Cíl: Seznámit se se zásadami organizace a přípravy pracovních setkání, vnitrofiremních…
Určeno pro management a pracovníky podnikových logistických útvarů. Cíl: Tréninkový seminář zaměřený na postupy a metody pro: * Nalezení rizik…
Určeno pro personalisty, mzdové účetní, osoby pověřené agendou vyšetřování pracovních úrazů, zástupce pro BOZP a odborové funkcionáře. Obsah: *…
Určeno pro pracovníky z oblasti marketingu a přímého marketingu. Cíl: Seminář je nastaven tak, aby se účastníci seznámili s pracovními metodami…
Obsah: * Postup při výpočtu průměrného výdělku, hrubá mzda (co je mzdou či platem), odpracovaná doba, rozhodné období, změna při sjednání mzdy s…
Určeno pro všechny, pro něž je komunikace hlavním pracovním nástrojem a bývají vystaveni náročným komunikačním situacím. Cíl: Naučit účastníky…
Obsah: Abeceda oblékání od hlavy až k patě * Klobouk nejen pro starší dámy * Střih a barva vlasů * Tvář - co nám o sobě prozradí * Neschovávej se do…
Obsah: * Obchodní smlouvy s mezinárodním prvkem * Kolize právních řádů * Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním * Úprava zahraničně…
Manažerské pohledy na vyhodnocení prodeje. Minutový manažer pro obchodního ředitele. Určeno pro obchodní ředitele, ředitele obchodních divizí a…
Obsah: * Revize normy ČSN 01 6910 z dubna 2007 – informace o provedených úpravách * Uplatnění možností, jež poskytují textové editory při zpracování…
Určeno pro obchodníky, pro něž je dobrá komunikace základem úspěchu. Cíl: * Získat know–how, jak správně komunikovat * Vyzkoušet si praktické…
Cíl: Prezentovat základní principy jednání nákupčích s dodavateli a prezentované principy procvičit v následujícím videotréninku. Obsah: * Význam a…
Obsah: * Úpadek * Rozhodnutí o úpadku * Správce – jmenování a jeho pravomoci * Věřitelé * přihlášení * hlasování * věřitelské orgány * věřitelské…
Obsah: Od 1. 1. 2009 je navržena účinnost poměrně rozsáhlé novely zákona o DPH, která přináší změny např. v následujících oblastech: * Územní…
Obsah: Nový zákon o nemocenském pojištění: * Principy nového zákona * Výpočet denního vyměřovacího základu * Podmínky nároku na dávky * Nemocenské *…
Určeno pro personalisty, bezpečnostní techniky, pracovníky mzdových útvarů a mzdové účetní, odborové funkcionáře a vedoucí manažery firem a organizací…
Obsah: * Přehled hlavních změn zejména v daních z příjmů pro rok 2009 * Změny v DPH * Rámcové změny v ostatních daních Výklad bude směřovat k…
Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance personálních útvarů a účetní. Obsah: * Vymezení pracovněprávních vztahů a jejich úprava * Dvoustranné…
Určeno pro manažery, vedoucí a další pracovníky, kteří si uvědomují, že se bez nových přístupů k informacím a ke komplexním úkolům v praxi v budoucnu…
Určeno pro kalkulanty a techniky strojírenských firem. Cíl: * Seznámit účastníky s jednoduchými v praxi ověřenými metodami pro výpočty norem…
Cíl: Účastníci budou upozorněni na úskalí novelizovaných ustanovení a seznámeni s možnostmi jejich řešení pomocí směrnice ES. Velký prostor bude…
Určeno pro účetní, podnikatele, pracovníky realitních kanceláří, soukromé osoby, které disponují nemovitostmi. Obsah: * Nemovitosti a daně z příjmů:…
Určeno pro právnickou a neprávnickou veřejnost, která se pohybuje v oblasti nemovitostí, developery, pracovníky realitních kanceláří, ale i…
Obsah: * Prameny právní úpravy včetně veškerých aktualit v oblasti nemocenského pojištění * Dávkový systém nemocenského pojištění * Způsob stanovení…
Seminář se zabývá chybami z hlediska jazykové správnosti a vhodnosti. Obsah: Nejčastější chyby v mluveném a zvláště v psaném vyjadřování: * Nevhodně…
Obsah: * Obecný výklad o uzavírání smluv v obchodních vztazích * Volba smluvního typu, označování účastníků smlouvy * Změny a doplňky smluv *…
Seminář je sestaven z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k nesprávnému stanovení výše daňové povinnosti i nároku na odpočet DPH a následným…
Určeno pro projektové manažery, členy projektových týmů a TOP management společností. Cíl: Pochopit filozofii a prakticky zvládnout nástroje…
Určeno pro každého, kdo potřebuje účinně zvládat náročné situace ve vyjednávání a komunikaci, dokázat obhájit svá práva, přitom si však zachovat…
Obsah: * Obecná ustanovení nového ZP týkající se odměňování * Definice mzdy, definice platu, definice odměny z dohod, nemzdová plnění * Minimální…
Určeno pro manažery nákupu, logistiky, finančních útvarů apod. Obsah: * Analýza procesů nákupních činností * Identifikace úzkých hrdel * Rozbor…
Obsah: * Pojem nájemní smlouvy * Nájemní smlouva v občanskoprávních a obchodních vztazích * Náležitosti nájemní smlouvy * Zvláštnosti nájmu věcí…
Určeno pro obchodní ředitele, podnikové právníky a dále všechny, kteří se při výkonu své profese s danou problematikou setkávají. Seminář je zaměřen…
Obsah: Účinností nového zákona o nemocenském pojištění od 1. 1. 2009 přechází na zaměstnavatele povinnost vyplácet svým zaměstnancům v období prvních…
Určeno pro manažery na všech stupních řízení. Cíl: Cílem semináře je prezentovat přínosy motivačního rozhovoru a principy jeho vedení. Účastníci…
Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v umění připravit a moderovat poradu, diskuzi, workshop či obchodní jednání s více lidmi. Cíl: *…
Seminář k problematice provádění celního řízení a uvádění údajů do celních prohlášení (JSD), kterými je navrhováno propuštění zboží do jednotlivých…
Určeno pro všechny, kteří chtějí a potřebují mít přirozený hlasový projev, sebevědomě mluvit a zvládat veřejná vystoupení. Cíl: Kultivovaný mluvní…
Určeno pro pracovníky zabývající se řízením provozních činností v průmyslových podnicích, pro vedoucí provozů a dále pro pracovníky, kteří se…
Pracovní seminář k problematice provádění mezinárodní dopravy zboží a její provázanost na podmínky dodání při provádění zahraničního obchodu se zbožím…
Určeno pro marketingové manažery a pracovníky oddělení propagace malých a středních společností, pro které jsou hlavní cílovou skupinou firmy. Cíl:…
Určeno pro manažery a řídící pracovníky s i bez ekonomického vzdělání. Cíl: Cílem semináře je naučit manažery chápat základní makro a…
Určeno pro manažery a řídící pracovníky s i bez ekonomického vzdělání. Cíl: Cílem semináře je naučit manažery chápat základní makro a mikroekonomické…
Určeno pro manažery, kteří chtějí zlepšit svůj přístup při vedení druhých, spolupráci s kolegy i se svými nadřízenými i svou pozici ve firmě. Přitom…
Učeno pro vedoucí pracovníky nákupních oddělení firem, kteří mají zájem hledat cesty k cílenému zvyšování výsledků svého oddělení. Cíl: Seminář…
Určeno pro manažery na všech úrovních řízení a pro další zájemce, kteří chtějí ve své praxi aplikovat principy motivující komunikace. Cíl: *…
Určeno pro všechny manažery a vedoucí projektů nezávisle na oboru působení, kteří teprve nedávno nastoupili na manažerskou pozici a chtějí si upevnit…
Určeno pro střední a vyšší management, vedoucí pracovníky zodpovědné za nákup, zásobování a distribuci. Obsah: * Obsah, metody a cíle logistického…
Určeno pro manažery, kteří chtějí pracovat na rozvoji a integraci své osobnosti. Seminář je prohloubením a nadstavbou klasických kurzů time…
Určeno pro marketingové pracovníky a pracovníky reklamních a mediálních agentur. Cíl: * Získání základní orientace v reklamním právu * Seznámení se…
Určeno pro manažery firem a organizací, kteří chtějí získat praktické inspirace pro zefektivnění vedení lidí k výkonu. Obsah: * Manažerské…
Obsah: * Základní náležitosti kupní smlouvy * Formulářové smlouvy, obchodní podmínky, rámcové smlouvy * Způsob určení kupní ceny a její placení *…
Určeno pro zkušenější obchodní konzultanty, account manažery a obchodní poradce, kteří hledají nové užitečné formy vzájemně výhodné spolupráce a…
Určeno pro hlavní účetní, samostatné účetní, finanční ředitele. Obsah: V průběhu tohoto semináře bude věnovaná pozornost: * Kontrolním vazbám mezi…
Cíl: * Zvládnout nároky komunikace v oblasti personalistiky * Posílit schopnosti prezentovat * Naučit se vyjednávat a argumentovat * Zvládnout…
Určeno pro manažery a všechny pracovníky, kteří chtějí zlepšit efektivní fungování své organizace a svůj přístup při společném řešení úkolů. Cíl:…
Určeno pro asistentky, sekretářky, recepční, jejichž náplní práce je každodenní kontakt s partnery, kolegy, spolupracovníky, hosty v rozmanitých…
Určeno pro hlavní účetní a finanční ředitele podnikatelských subjektů, účetní a daňové poradce. Obsah: Zpracování příkladů z následujících oblastí…
Obsah: * Právní úprava kolektivních smluv v novém ZP, skupinové kolektivní smlouvy * Změna pravidel kolektivního vyjednávání od 1. 1. 2007 * Omezení…
Cíl: * Naučit se techniky účinného jednání s lidmi * Schopnost analyzovat konfliktní situace a zvolit nejlepší strategie * Schopnost rozpoznat…
Určeno pro koučované i manažerům - zadavatelům koučování pro své spolupracovníky. Seminář je zaměřen na pochopení principů účinnosti koučinku a nabízí…
Určeno pro HR manažery a specialisty. Cíl: Prodiskutovat, získat praktické inspirace ke zvýšení prestiže a účinnosti managementu lidských zdrojů…
Určeno pro všechny, kteří ve své práci řeší komunikační situace, které nejsou příjemné a přesto jsou někdy nevyhnutelné a chtějí mít „scénář“ zvládání…
Cíl: * Dodat odvahu k tomu, aby firmy média více využívaly při propagaci svých výrobků * Co novináře doopravdy zaujme * Jakým způsobem média oslovit…
Určeno pro * Osoby tvořící reklamu: např. kreativní pracovníky, web grafiky/designéry, marketingové pracovníky * Osoby zadávající/zodpovídající za…
Obsah: * Základní principy týmové spolupráce * Týmové způsobilosti * Úvod do teorie osobnosti, ze které vychází metodika týmových rolí (transakční…
Určeno pro všechny manažery nákupních oddělení, nákupčí a jejich asistenty, kteří cítí potřebu učinit prezentace své práce efektivnějšími. Cíl:…
Určeno pro * osoby tvořící webové stránky a emailingy: web grafiky/designéry, marketingové pracovníky * osoby zadávající/zodpovídající za tvorbu…
Určeno pro majitele firem, personální manažery, pracovníky personálních útvarů. Obsah: * Popis pracovního místa a jeho úloha v organizaci (příklad…
Určeno pro účetní a ekonomy všech subjektů. Obsah: * Zahájení kontroly * Protokol o zahájení kontroly * Termíny, daně, období * Příprava dokumentů…
Určeno pro manažery firem a organizací, personální manažery a specialisty, manažery vzdělávání. Cíl: * Seznámit se s možnými přístupy k…
Určeno pro všechny, kteří chtějí zdokonalit svou schopnost dosáhnout svých cílů, kteří chtějí umět překonat počáteční odpor svých protějšků a…
Určeno pro marketingové pracovníky firem podnikajících v oblasti služeb nebo výrobků s vysokým podílem služeb, kteří jsou odpovědni za jejich…
Určeno pro finanční účetní a pokladní ve státní i podnikové sféře. Obsah: * Vymezení základních ustanovení týkajících se pracovních cest tuzemských…
Transakční analýza (TA) odhaluje tajemství, proč se chováme, jak se chováme. Její znalost se hodí manažerům, vedoucím, obchodníkům, ale i členům…
Určeno pro subjekty obchodující s jinými členskými státy EU, celní deklaranty a ostatní osoby, které chtějí získat přehled o pravidlech statistického…
Určeno pro všechny pracovníky, kteří jádro svých aktivit řeší týmovou spoluprací a k dosahování cílů a výsledků potřebují nejen sami sebe, ale i…
Určeno pro manažery na všech stupních řízení. Cíl: * Seminář představí přínosy moderních manažerských přístupů a poskytne možnost k procvičení…
Určeno pro ekonomické manažery, vedoucí účetních oddělení a samostatné účetní. Obsah: * Pořízení investic, způsoby a jejich silné a slabé stránky *…
Obsah: * Zákonná úprava inventarizací * Charakteristika inventarizace a inventur * Etapy inventarizace * Způsob oceňování inventarizovaného majetku a…
Obsah: * Podpora výzkumu a vývoje adresná a plošná * Co je to výzkum a vývoj * Jak poznáme zda jde o výzkum a vývoj * Výklad prvku novosti * Manuály…
Určeno pro manažery na všech stupních řízení, majitele firem, personální manažery a specialisty. Cíl: Zvládnout zapracování nového zaměstnance.…
Určeno pro výrobní a obchodní společnosti realizující zahraniční obchod se zbožím, zejména pro manažery a pracovníky finančních, obchodních a celně-…
Vedení hodnotících rozhovorů je základní manažerskou technikou. Cílem je, aby podřízený po absolvování rozhovoru neztratil svoji motivaci, naopak, aby…
Obsah: * Strategický přístup ke vzdělávání * Fáze vzdělávacího cyklu a jejich vzájemné vazby * Obecné trendy a potřeby vzdělávání * Metody…
Obsah: Tento seminář je věnovaný účetní a daňové problematice přechodu z kalendářního roku na hospodářský rok a naopak, a to jak z pohledu právnické…
Cíl: * Vydefinovat si způsobilosti manažerů * Naučit se indikovat způsobilosti manažerů * Naučit se hodnotit způsobilosti manažerů Obsah: * Co jsou…
Určeno pro vrcholový management, majitele a jednatele firem, personální manažery. Cíl: * Komplexní pojetí hodnocení manažerů * Zjištění možností,…
Obsah: * Proč je nutné hodnotit účinnost vzdělávání * Bariéry hodnocení účinnosti vzdělávání * Úrovně hodnocení účinnosti vzdělávání - reakce…
Určeno pro ekonomy, pracovníky finančních oddělení, finanční i nefinanční manažery, členy vrcholového vedení. Cíl: Seznámit účastníky s metodami…
Určeno pro ekonomy, personalisty, pracovníky účtáren, odborové funkcionáře a všechny, kteří přicházejí do kontaktu s hospodařením s těmito fondy.…
Určeno pro majitele firem, personální manažery a specialisty. Obsah: * Firemní kultura jako klíčový faktor výkonu organizace * Jaká jsou východiska…
Určeno pro manažery, kteří potřebují umět správně zdůvodnit své požadavky na firemní rozpočet a chtějí být argumentačně rovnocenným partnerem pro…
Určeno pro management firem. Cíl: Seznámit účastníky se základními principy tvorby a využívání nástrojů reportingu pro řízení firmy. Obsah: *…
Určeno pro všechny pracovníky, kteří vystavují, přijímají, zpracovávají, účtují doklady při fakturaci. Cíl: Seznámení s postupy a povinnými doklady…
Obsah: * Základní principy finančního řízení podniku * Časová hodnota peněz * Hodnocení investičních projektů * Nákladová kritéria * Čistá současná…
Obsah: * Principy a uživatelé finanční analýzy * Metody finanční analýzy * Horizontální a vertikální analýza * Rozdílové a poměrové ukazatele –…
Určeno pro manažery a řídící pracovníky s i bez ekonomického vzdělání. Obsah: * Jak číst výkazy a pracovat s údaji v nich obsažených * Metody…
Určeno pro fakturanty a skladové účetní. Obsah: * Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv * Části obchodních smluv důležité pro fakturaci *…
Obsah: * Základní charakteristika komunitárního práva obchodních společností a jeho vztah k vnitrostátnímu právu * Harmonizovaná úprava obchodních…
Obsah: * Okruh pojištěných osob se zaměřením na poslední změny * Základní zásady vedení ELDP – upozornění na poslední úpravy Všeobecných zásad…
Cíl: Získání přehledu a dovedností v oblasti ekonomie firmy. Obsah: * Stručné seznámení s platnou legislativou v oblasti účetnictví a daní *…
Cíl: Seznámit účastníky se zásadami vedení telefonického rozhovoru, umění jasného a stručného vyjadřování. Obsah: * Zásady komunikace * Složky…
Určeno pro pracovníky, kteří vystupují na veřejnosti, prezentují výsledky své práce, projekty či výrobky, které chtějí prodat. Cíl: Seminář je…
Určeno pro mírně pokročilé a pokročilé účetní, ekonomy a vedoucí pracovníky podnikatelských subjektů. Obsah: * Základní vymezení majetku a…
Určeno pro manažery, podnikatele, vedoucí pracovních a projektových týmů a všechny, kteří vedou další zaměstnance. Cíl: * Seznámit se s možnostmi…
Obsah: * Přehled předpisů – informace o všech změnách přijatých v posledním období * Doby pojištění, náhradní a vyloučené doby pojištění, dobrovolné…
Cíl: Seminář přiblíží na praktických příkladech tuzemské uplatňování DPH v roce 2008 a je určen především pokročilejším účetním. Obsah: * Předmět…
Určeno pro manažery, vedoucí ekonomických útvarů, pracovníky účtáren a daňových útvarů podniků, obchodníky firem a podnikatele - fyzické osoby,…
Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance personálních útvarů a účetní. Obsah: Seminář bude aktualizován podle novely zákoníku práce. Dovolená na…
Určeno pro personální manažery a všechny zájemce o psychologické testování osobnosti. Cíl: Získání informací o možnostech testování osobnosti při…
Obsah: * Pořízení majetku nákupem, vkladem, darem * Ocenění majetku a náklady související s pořízením * Nabytí majetku vkladem * Vklad fyzické osoby…
Obsah: * Nájemní smlouvy * Smlouvy o dílo * Kupní smlouvy * Zprostředkovatelské smlouvy * Provize Celý seminář bude zaměřen vždy u každého typu…
Určeno pro účetní, ekonomy všech subjektů. Obsah: * Seznámení se základními termíny, zásadami s vazbou na praxi * Účastníci daňového řízení * Daňová…
Určeno pro manažery, obchodníky i nákupčí, kteří mají zájem seznámit se s účinným způsobem ovlivňování ceny. Obsah: * Tréninkový seminář se…
Obsah: * Charakteristika daně * Zavedení rovné daně, úprava základu daně (základu pro výpočet zálohy) a definice „superhrubého“ příjmu * Nové částky…
Obsah: * Zavedení rovné daně, úprava základu daně (základu pro výpočet zálohy) a definice „superhrubého“ příjmu * Nové částky slevy na dani podle §…
Určeno pro hlavní účetní a samostatné účetní. Obsah: * V průběhu tohoto semináře se budeme zabývat výpočtem základu daně z příjmů právnických i…
Cíl: * Jednotlivé změny a jejich uplatnění v praxi * Další aktuální problémy praxe a jejich řešení Obsah: * Důvody přijetí změn v oblasti daně z…
Určeno pro vedoucí účetních oddělení, samostatné účetní, případně ekonomické manažery. Obsah: Obsah semináře bude upraven podle aktuálních změn v…
Obsah: Během semináře budou účastníci seznámeni se zkušenostmi z praxe při aplikaci českých účetních standardů pro podnikatele s vazbou na daň z…
Určeno pro vedoucí pracovníky skladů výrobních a obchodních podniků. Cíl: Rozšíření kvalifikace pro výkon funkce vedoucího skladu. Obsah: *…
Obsah: * Konstrukce základu daně z příjmů právnických osob * Obecná úprava daňových a nedaňových nákladů, ustanovení § 24 a § 25 zákona o daních z…
Obsah: * Právní vymezení a klasifikace cenných papírů * Akcie * Účtování akcií klasifikovaných jako dlouhodobý finanční majetek * Účtování akcií k…
Obsah: * Formality uskutečňované celními orgány EU * Celní dohled * Celní režimy * Ostatní celně schválená určení * Používání dokumentů v celním…
Obsah: * Práva a povinnosti podle zákoníku práce a zákona o dalších požadavcích na BOZP, prováděcí předpisy, nové nařízení vlády o podmínkách ochrany…
Určeno pro pracovníky, kteří řeší užití autorských děl a uměleckých výkonů, zejména uzavírání licenčních smluv s autory a výkonnými umělci, nebo…
Určeno pro každého, kdo potřebuje účinně zvládat náročné situace v komunikaci, dokázat obhájit svá práva, přitom si však zachovat věcnost a…
Určeno pro marketingové manažery a marketingové specialisty, obchodníky a obchodní zástupce. Cíl: Pochopit důležitost stálého přehledu trhu a…
Obsah: * Dopad nálezu Ústavního soudu na koncepci zákoníku práce – možnost odchylovat se od zákona a vazba na občanský zákoník (zásadní změna, která…

Výpis veřejných kurzů EduCity

Veřejné kurzy

 
 
2 dny
 
Praha
 
8.3.2021
10600 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
2 dny
 
Praha
 
 
4 dny
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
10.3.2021
10600 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
2 dny
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
12.3.2021
2700 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
15.3.2021
6400 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
2 dny
 
Praha
 
15.3.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
16.3.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
17.3.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
18.3.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
18.3.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
 
1 den
 
Online
 
19.3.2021
2300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
19.3.2021
2300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
22.3.2021
6300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
2 dny
 
Praha
 
22.3.2021
10600 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
2 dny
 
Praha
 
22.3.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
24.3.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
26.3.2021
2300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
29.3.2021
2400 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
29.3.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
30.3.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
30.3.2021
2300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
31.3.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
6.4.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
 
2 dny
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
 
2 dny
 
Praha
 
9.4.2021
1900 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
12.4.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
13.4.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
14.4.2021
1900 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
14.4.2021
1900 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
14.4.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
15.4.2021
1900 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
16.4.2021
2400 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
19.4.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
20.4.2021
8500 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
4 dny
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
21.4.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
22.4.2021
2700 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
 
2 dny
 
Praha
 
26.4.2021
6300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
2 dny
 
Praha
 
27.4.2021
2700 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
28.4.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
29.4.2021
5900 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
3 dny
 
Praha
 
3.5.2021
10600 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
2 dny
 
Praha
 
3.5.2021
10600 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
2 dny
 
Praha
 
3.5.2021
16500 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
4 dny
 
Praha
 
 
2 dny
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
7.5.2021
2400 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
10.5.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
11.5.2021
10600 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
2 dny
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
14.5.2021
2400 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
17.5.2021
3300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
17.5.2021
2400 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
17.5.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
17.5.2021
14500 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
3 dny
 
Praha
 
18.5.2021
3300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
18.5.2021
10600 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
2 dny
 
Praha
 
19.5.2021
2900 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
20.5.2021
1900 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
20.5.2021
1900 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
24.5.2021
2400 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
24.5.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
25.5.2021
1900 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
 
2 dny
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
27.5.2021
2900 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
27.5.2021
2900 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
31.5.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
1.6.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
1.6.2021
9500 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
2 dny
 
Praha
 
1.6.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
1.6.2021
9500 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
2 dny
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
3.6.2021
2700 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
 
2 dny
 
Praha
 
4.6.2021
2700 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
 
2 dny
 
Praha
 
8.6.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
9.6.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
9.6.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
10.6.2021
5300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
14.6.2021
2300 Kč + 21% DPH
120 00 Praha 2
 
 
1 den
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha
 
 
1 den
 
Praha